Димитровград, п.код 6400, ул. Захари Зограф 36; централа: 0391/ 61872, факс 0391 / 61874, e-mail: vikdg@dimitrovgrad.com
 
11.10.2012
Възстановяване на асфалтови настилки след извършени ремонтни
ВиК ООД съобщава на своите клиенти, че ще монтира само водомери за студена вода и няма да монтира водомери за топла вода.

Процедура по Чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
- Публично състезание

Номер: 01131-2020-0001
От дата: 06.01.2020 г.
Наименование на поръчката: Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД, Димитровград
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка: Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД, Димитровград", включва доставка на нетно количество активна електрическа енергия на свободно договорени цени и координиране на балансираща група за средно и ниско напрежение в обекти на възложителя, в които консумираната електроенергия ниско напрежение се измерва с електромери с токови трансформатори, подробно посочени в техническите спецификации. Прогнозно количество зо 12 /дванадесет/ месеца - 4 500 мwh. Посочената прогнозна стойност на поръчката е с включении акциз и такса "задължение към обществото" съгласно ЗЕ.
Прогнозна стойност на поръчката: 600 000 лв

Документация за участие
Решение за откриване на процедура, ID 952396
Обявление за поръчка - комунални услуги , ID 952433
Съобщение за отваряне на оферти и ценови предложения
от 20.01.2020

Протокол №1 от 23.01.2020
Решение за класиране на участниците от 27.01.2020
Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) ID 970963 от 03.04.2020
Сключен договор от 27.02.2020

Извършени плащания


Вид, основание за плащане
Дата на плащането
Сума с вкл. ДДС
1
Част. плащане по фактура Nо_0000002224/30.04.2020
09.05.2020 г.
20 000.00 лв.
2
Оконч. плащане по фактура Nо_0000002224/30.04.2020
16.06.2020 г.
31 388.37 лв.