Димитровград, п.код 6400, ул. Захари Зограф 36; централа: 0391/ 61872, факс 0391 / 61874, e-mail: vikdg@dimitrovgrad.com
 
11.10.2012
Възстановяване на асфалтови настилки след извършени ремонтни
ВиК ООД съобщава на своите клиенти, че ще монтира само водомери за студена вода и няма да монтира водомери за топла вода.

Процедура по Чл.182,ал.1,

във връзка с чл. 79, ал. 1от ЗОП - Пряко договаряне
Номер: 01131-2019-0002
От дата: 04.11.2019 г.
Наименование на поръчката: Доставка на активна електрическа енергия
Описание: Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД, Димитровград.
Прогнозна стойност на поръчката: 110 000 лв

Документация за участие

No по ред
Но на документа
Документ
Дата
1
942855
Решение за откриване на процедура(ЗОП)
04.11.2019 a.
2
951311
Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)
23.12.2019 г.