Димитровград, п.код 6400, ул. Захари Зограф 36; централа: 0391/ 61872, факс 0391 / 61874, e-mail: vikdg@dimitrovgrad.com
 
11.10.2012
Възстановяване на асфалтови настилки след извършени ремонтни
ВиК ООД съобщава на своите клиенти, че ще монтира само водомери за студена вода и няма да монтира водомери за топла вода.

Процедура по Чл.182,ал.1,

във връзка с чл. 79, ал. 1от ЗОП - Пряко договаряне
Номер: 01131-2019-0002
От дата: 04.11.2019 г.
Наименование на поръчката: Доставка на активна електрическа енергия
Описание: Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД, Димитровград.
Прогнозна стойност на поръчката: 110 000 лв

Документация за участие

No по ред
Но на документа
Документ
Дата
1
942855
Решение за откриване на процедура(ЗОП)
04.11.2019 a.
2
951311
Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)
23.12.2019 г.
Извършени плащания


Вид, основание за плащане
Дата на плащането
Сума с вкл. ДДС
1
Плащане по фактура Nо_1225659966/31.01.2020
12.02.2020 г.
15 933.47 лв
2
Плащане по фактура Nо_1227232012/29.02.2020
12.03.2020 г.
14 709.70 лв
3
Плащане по фактура Nо_1228993237/31.03.2020
04.05.2020 г.
12 252.88 лв
4
Плащане по фактура Nо_1230659152/30.04.2020
08.06.2020 г.
14 113.52 лв
5
Плащане по фактура Nо_1232326082/31.05.2020
22.06.2020 г.
13 923.43 лв
6
Плащане по фактура Nо_1234264833/30.06.2020
14.07.2020 г.
13 985.60 лв
7
Плащане по фактура Nо_1235929441/31.07.2020
18.08.2020 г.
22 648.92 лв
8
Плащане по фактура Nо_1237597501/31.08.2020
18.09.2020 г.
27 991.86 лв
9
Плащане по фактура Nо_1239212228/30.09.2020
13.10.2020 г.
30 852.96 лв
10
Плащане по фактура Nо_1800026433/31.10.2020
24.11.2020 г.
22121.29 лв