Димитровград, п.код 6400, ул. Захари Зограф 36; централа: 0391/ 61872, факс 0391 / 61874, e-mail: vikdg@dimitrovgrad.com
 
11.10.2012
Възстановяване на асфалтови настилки след извършени ремонтни
ВиК ООД съобщава на своите клиенти, че ще монтира само водомери за студена вода и няма да монтира водомери за топла вода.

Процедура по чл.178 от ЗОП - Публично състезание

Номер: 01131-2018-0001
От дата: 15.10.2018 г.,
Наименование на поръчката: Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД, Димитровград”, включва доставка на нетно количество активна електрическа енергия на свободно договорени цени и координиране на балансираща група за средно и ниско напрежение в обекти на възложителя, в които консумираната електроенергия ниско напрежение се измерва с електромери с токови трансформатори, подробно посочени в техническите спецификации. Прогнозно количество зо 12 /дванадесет/ месеца - 5 400 мwh. Посочената прогнозна стойност на поръчката е с включении акциз и такса «задължение към обществото» съгласно ЗЕ.
Прогнозна стойност на поръчката: 580 000 лв.
Срок за получаване на офертите: 09.11.2018 г., 16:30 ч.
Дата за отваряне на офертите: 12.11.2018 г., 11:00 ч.
Документация за участие
Решение за откриване на процедура, ID 875137
Обявление за поръчка - комунални услуги , ID 875138
Съобщение за отваряне на оферти и ценови предложения от 12.11.2018
Протокол №1 от 12.11.2018
Протокол №2 от 15.11.2018
Решение за класиране на участниците от 16.11.2018
Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) ID 808344 от 21.12.2018
Сключен договор от 04.12.2018