Димитровград, п.код 6400, ул. Захари Зограф 36; централа: 0391/ 61872, факс 0391 / 61874, e-mail: vikdg@dimitrovgrad.com
 
11.10.2012
Възстановяване на асфалтови настилки след извършени ремонтни
ВиК ООД съобщава на своите клиенти, че ще монтира само водомери за студена вода и няма да монтира водомери за топла вода.

Процедура по чл.178 от ЗОП - Публично състезание

Номер: 01131-2018-0001
От дата: 15.10.2018 г.,
Наименование на поръчката: Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД, Димитровград”, включва доставка на нетно количество активна електрическа енергия на свободно договорени цени и координиране на балансираща група за средно и ниско напрежение в обекти на възложителя, в които консумираната електроенергия ниско напрежение се измерва с електромери с токови трансформатори, подробно посочени в техническите спецификации. Прогнозно количество зо 12 /дванадесет/ месеца - 5 400 мwh. Посочената прогнозна стойност на поръчката е с включении акциз и такса «задължение към обществото» съгласно ЗЕ.
Прогнозна стойност на поръчката: 580 000 лв.
Срок за получаване на офертите: 09.11.2018 г., 16:30 ч.
Дата за отваряне на офертите: 12.11.2018 г., 11:00 ч.
Документация за участие
Решение за откриване на процедура, ID 875137
Обявление за поръчка - комунални услуги , ID 875138
Съобщение за отваряне на оферти и ценови предложения от 12.11.2018
Протокол №1 от 12.11.2018
Протокол №2 от 15.11.2018
Решение за класиране на участниците от 16.11.2018
Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) ID 808344 от 21.12.2018
Сключен договор от 04.12.2018
Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП) ID 952877 от 08.01.2020
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП) ID 952932 от 08.01.2020

Извършени плащания

Вид, основание за плащане
Дата на плащането
Сума с вкл. ДДС
1
Частично плащане по фактура Nо 5000076299/31.01.2019
12.02.2019 г.
34 000.00 лв.
2
Окончателно плащане по фактура Nо 5000076299/31.01.2019
19.02.2019 г.
34 716.70 лв.
3
Плащане по фактура Nо_5000076299/31.01.2019
14.02.2019 г.
4 608.14 лв.
5
Частично плащане по фактура Nо 5000076299/28.02.2019
14.03.2019 г.
30 000.00 лв.
6
Частично плащане по фактура Nо 5000076299/28.02.2019
01.04.2019 г.
30619.48 лв.
7
Окончателно плащане по фактура Nо 5000076299/28.02.2019
04.04.2019 г.
2 931,81 лв.
8
Частично плащане по фактура Nо_5000080362/ 31.03.2019
11.04.2019 г.
33 000.00 лв.
9
Окончателно плащане по фактура Nо_Nо_5000080362/ 31.03.2019
02.05.2019 г.
34 394.88 лв.
10
Плащане по фактура Nо_Nо_5000080927/ 31.03.2019
16.04.2019 г.
3 483.12 лв.
11
Частично плащане по фактура Nо5000082347 /30.04.2019
14.05.2019 г.
29 000.00 лв.
12
Окончателно плащане по фактура Nо_5000082347/30.04.2019
29.05.2019 г.
32 720.45 лв.
13
Плащане по фактура Nо_Nо_5000083265/30.04.2019
13.05.2019 г.
3 256.34 лв.
14
Частично плащане по фактура Nо_5000084352/31.05.2019
11.06.2019 г.
30 000.00 лв.
15
Окончателно плащане по фактура Nо_5000084352/31.05.2019
03.07.2019 г.
34 107.73 лв.
16
Плащане по фактура Nо_5000085274/31.05.2019
14.06.2019 г.
3 491.69 лв.
17
Частично плащане по фактура Nо_5000086359/30.06.2019
16.07.2019 г.
32 000.00 лв.
18
Окончателно плащане по фактура Nо_5000086359/30.06.2019
30.07.2019 г.
32 875.11 лв.
19
Плащане по фактура Nо_5000087295/30.06.2019
16.07.2019 г.
5 166.96 лв.
20
Частично плащане по фактура Nо_5000088374/31.07.2019
13.08.2019 г.
34 000.00 лв.
21
Окончателно плащане по фактура Nо_5000088374/31.07.2019
02.09.2019 г.
25 098.45 лв.
22
Плащане по фактура Nо_5000089599/31.07.2019
14.08.2019 г.
3 874.39 лв
23
Частично плащане по фактура Nо_5000091362/31.08.2019
17.09.2019 г.
29 000.00 лв.
24
Частично плащане по фактура Nо_5000091362/31.08.2019
21.10.2019 г.
31 898.91 лв.
25
Окончателно плащане по фактура Nо_5000091362/31.08.2019
24.10.2019 г.
9 788.95 лв.
26
Плащане по фактура Nо_5000091809/31.08.2019
16.09.2019 г.
5 318.53 лв
27
Частично плащане по фактура Nо_5000093652/30.09.2019
10.10.2019 г.
28 000.00 лв.
28
Частично плащане по фактура Nо_5000093652/30.09.2019
24.10.2019 г.
8 914.10 лв.
29
Окончателно плащане по фактура Nо_5000093652/30.09.2019
29.10.2019 г.
27 456.30 лв.
30
Плащане по фактура Nо_5000094059/30.09.2019
24.10.2019 г.
5 318.53 лв
31
Плащане по фактура Nо_5000096331/31.10.2019
12.11.2019 г.
4 185.59 лв
32
Частично плащане по фактура Nо_5000095922/31.10.2019
13.11.2019 г.
28 000.00 лв.
33
Окончателно плащане по фактура Nо_5000095922/31.10.2019
28.11.2019 г.
27 868.58 лв.
34
Частично плащане по фактура Nо_ 5000098200/30.11.2019
12.12.2019 г.
16 000.00 лв.
35
Частично плащане по фактура Nо_5000098200/30.11.2019
27.12.2019 г.
27 000.00 лв.
36
Окончателно плащане по фактура Nо_5000098200/30.11.2019
30.12.2019 г.
10 690.39 лв.
37
Плащане по фактура Nо_5000100872/31.12.2019
10.01.2020 г.
3 993.07 лв.
38
Частично плащане по фактура Nо_5000100435/31.12.2019
14.01.2020 г.
29 000.00 лв.
39
Частично плащане по фактура Nо_5000100435/31.12.2019
04.02.2020 г.
26 000.00 лв.
40
Окончателно плащане по фактура Nо_5000100435/31.12.2019
05.02.2020 г.
5 598.93 лв.
41
Плащане по фактура Nо_5000103352/31.01.2020
11.02.2020 г.
2 419.72 лв.
42
Частично плащане по фактура Nо_5000102787/31.01.2020
20.02.2020 г.
20 000.00 лв.
43
Частично плащане по фактура Nо_5000102787/31.01.2020
05.03.2020 г.
29 600.00 лв.
44
Окончателно плащане по фактура Nо_5000102787/31.01.2020
06.03.2020 г.
13 799.96 лв.
45
Плащане по фактура No_5000105530/29.02.2020
12.03.2020 г.
2 297.22 лв.
46
Частично плащане по фактура Nо_5000104968/29.02.2020
01.04.2020 г.
18 000.00 лв.
47
Окончателно плащане по фактура Nо_5000104968/29.02.2020
08.04.2020 г.
40 300.43 лв.
48
Плащане по фактура No_5000107713/31.03.2020
04.05.2020 г.
3 547.98 лв.


Copyright © 2010
SINEV
 
DESIGN
All rights reserved