Димитровград, п.код 6400, ул. Захари Зограф 36; централа: 0391/ 61872, факс 0391 / 61874, e-mail: vikdg@dimitrovgrad.com
 
11.10.2012
Възстановяване на асфалтови настилки след извършени ремонтни
ВиК ООД съобщава на своите клиенти, че ще монтира само водомери за студена вода и няма да монтира водомери за топла вода.
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за възлагане на обществени поръчки

Процедури след 15.04.2016


Чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП - Публично състезание

Номер на обявлението: 952433
Номер: 01131-2020-0001
От дата: 06.01.2020 г.
Процедура: Публично състезание
Описание на поръчката: Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД, Димитровград", включва доставка на нетно количество активна електрическа енергия на свободно договорени цени и координиране на балансираща група за средно и ниско напрежение в обекти на възложителя, в които консумираната електроенергия ниско напрежение се измерва с електромери с токови трансформатори, подробно посочени в техническите спецификации. Прогнозно количество зо 12 /дванадесет/ месеца - 4 500 мwh. Посочената прогнозна стойност на поръчката е с включении акциз и такса "задължение към обществото" съгласно ЗЕ.
Прогнозна стойност на поръчката: 600 000 лв.
Краен срок за получаване на офертите: 22.01.2020 г., 16:30 ч.
Дата за отваряне на офертите: 23.01.2020 г., 11:00 ч.
Връзка към поръчката                                     Връзка към поръчката в АОПЧл.18, ал.1, т.12 от ЗОП - Публично състезание

Номер на обявлението: 942924
Номер: 01131-2019-0004
От дата: 04.11.2019 г.
Процедура: Публично състезание
Описание на поръчката: Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД, Димитровград", включва доставка на нетно количество активна електрическа енергия на свободно договорени цени и координиране на балансираща група за средно и ниско напрежение в обекти на възложителя, в които консумираната електроенергия ниско напрежение се измерва с електромери с токови трансформатори, подробно посочени в техническите спецификации. Прогнозно количество зо 12 /дванадесет/ месеца - 4 500 мwh. Посочената прогнозна стойност на поръчката е с включении акциз и такса "задължение към обществото" съгласно ЗЕ.
Прогнозна стойност на поръчката: 500 000 лв.
Краен срок за получаване на офертите: 19.11.2019 г., 16:30 ч.
Дата за отваряне на офертите: 20.11.2019 г., 11:00 ч.
Връзка към поръчката                                     Връзка към поръчката в АОППроцедура по Чл.182,ал.1,

във връзка с чл. 79, ал. 1от ЗОП - Пряко договаряне
Номер на решението: 942855
Номер: 01131-2019-0002
От дата: 04.11.2019 г.
Процедура: Пряко договаряне
Име: Доставка на активна електрическа енергия
Oписание на поръчката: Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД, Димитровград
Краен срок за получаване на оферти:
Връзка към поръчката                                     Връзка към поръчката в АОППроцедура по Чл.182,ал.1,

във връзка с чл. 79, ал. 1от ЗОП - Пряко договаряне
Номер на решението: 913774
Номер: 01131-2019-0001
От дата: 29.05.2019 г.
Наименование на поръчката: Покупка на горива - дизелово гориво, безоловен бензин и газ - пропан-бутан при условия на безналично плащане с електронни карти, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД, Димитровград.
Прогнозна стойност на поръчката: 200 000 лв
Връзка към поръчката                                     Връзка към поръчката в АОППроцедура по чл.178 от ЗОП - Публично състезание

Номер: 01131-2018-0001
От дата: 25.10.2018 г.
Наименование на поръчката: Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД, Димитровград”, включва доставка на нетно количество активна електрическа енергия на свободно договорени цени и координиране на балансираща група за средно и ниско напрежение в обекти на възложителя, в които консумираната електроенергия ниско напрежение се измерва с електромери с токови трансформатори, подробно посочени в техническите спецификации. Прогнозно количество зо 12 /дванадесет/ месеца - 5 400 мwh. Посочената прогнозна стойност на поръчката е с включении акциз и такса «задължение към обществото» съгласно ЗЕ.
Прогнозна стойност на поръчката: 580 000 лв.
Срок за получаване на офертите: 09.11.2018 г., 16:30 ч.
Дата за отваряне на офертите: 12.11.2018 г., 11:00 ч.
Връзка към поръчката ... ... Връзка към поръчката в АОППроцедура по чл.178 от ЗОП - Публично състезание

Номер: 01131-2017-0002
От дата: 15.08.2017 г.
Наименование на поръчката: Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД, Димитровград”, включва доставка на нетно количество активна електрическа енергия на свободно договорени цени и координиране на балансираща група за средно и ниско напрежение в обекти на възложителя, в които консумираната електроенергия ниско напрежение се измерва с електромери с токови трансформатори, подробно посочени в техническите спецификации. Прогнозно количество зо 12 /дванадесет/ месеца - 5 400 мwh. Посочената прогнозна стойност на поръчката е с включении акциз и такса «задължение към обществото» съгласно ЗЕ.
Прогнозна стойност на поръчката: 550 000 лв.
Срок за получаване на офертите: 28.08.2016 г., 16:30 ч.
Дата за отваряне на офертите: 29.08.2017 г., 11:00 ч.
Връзка към поръчката ... ... Връзка към поръчката в АОППроцедура по Чл.182,ал.1,

във връзка с чл. 79, ал. 1от ЗОП - Пряко договаряне
Номер на документа:: 793135
Номер: 01131-2017-0001
От дата: 26.06.2017 г.
Наименование на поръчката: Покупка на горива - дизелово гориво, безоловен бензин и газ - пропан-бутан при условия на безналично плащане с електронни карти, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД, Димитровград.
Прогнозна стойност на поръчката: 200 000 лв
Връзка към поръчката                                     Връзка към поръчката в АОППроцедура по чл.178 от ЗОП - Публично състезание

Номер: 01131-2016-0001
От дата: 14.10.2016 г.
Наименование на поръчката: Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД, Димитровград
Прогнозна стойност на поръчката: 550 000 лв.
Срок за получаване на офертите: 09.11.2016 г., 16:30 ч.
Дата за отваряне на офертите: 11.11.2016 г., 11:30 ч.
Връзка към поръчката ... ... Връзка към поръчката в АОППроцедура по реда на чл.20,ал.3 от ЗОП

ID: 9056587
От дата: 16.09.2016 г.
Наименование на поръчката: Покупка на горива - дизелово гориво, безоловен бензин и газ - пропан-бутан при условия на безналично плащане с електронни карти
Срок за получаване на офертите: 27.09.2016 г., 12:00 ч.
Връзка към поръчката                                     Връзка към поръчката в АОППроцедури до 14.04.2016


Открита процедура по ЗОП

Номер: 01131-2015-0001
От дата: 04.09.2015 г.,16.00 ч.
Наименование на поръчката: Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за нуждите на "ВиК" ООД - Димитровград
Връзка към поръчката                                       Връзка към поръчката в АОП

Открита процедура по ЗОП

Номер: 01131-2014-0002
От дата: 11.08.2014 г.,16.00 ч.
Наименование на поръчката: Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за нуждите на "ВиК" ООД - Димитровград
Връзка към поръчката                                       Връзка към поръчката в АОП

Договаряне без обявление по ЗОП

Номер: 01131-2014-0001
От дата: 11.07.2014 г.
Наименование на поръчката: Доставка на горива за нуждите на „ВиК”ООД-Димитровград по две самостоятелно обособени позиции: 1. Доставка на горива за транспорт (бензин А 95 Н ; дизелово гориво и газ пропан-бутан) за моторните превозни средства на
Връзка към поръчката                                       Връзка към поръчката в АОП


Архив

Copyright © 2010
SINEV
 
DESIGN
All rights reserved